Vlada donijela Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. kolovoza 2023. doneseni su Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan za njegovu provedbu do 2025.

Svrha Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine je provedba strateških ciljeva ključnog akta strateškog planiranja za turizam Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Akcijskim planom za razdoblje do 2025., pobliže se definira provedba mjera i aktivnosti, a obuhvaća 21 mjeru, kao i okvir za njihovo praćenje i vrednovanje.

Navedeni Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan možete pronaći ovdje